Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.witaminaiziolo.pl

Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu internetowego obowiązuje od dnia 01.08.2018

 

§ 1. Definicje

 

1. Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca – Sklep internetowy Witamina i Zioło prowadzony przez: KM INVESTMENT Katarzyna Możejko z siedzibą w Gdyni 81-523 ul. Perkuna 6/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 586 21 88 607, REGON 369716161

3.Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.witaminaiziolo.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia.

4.Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.witaminaiziolo.pl dająca możliwość wglądu do historii zamówień Klienta oraz robienia przez Klienta zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących, adresowych itp.

7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Indywidualnego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego  na stronie Sklepu.

9  Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.witaminaiziolo.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

10.Strona Sklepu– strona sklepu dostępna pod adresem https://www.witaminaiziolo.pl  za pośrednictwem, którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

12.Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych w Sklepie towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Sklep Internetowy Witamina i Zioło świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze sprzedażą wysyłkową Towarów

2.Złożenie zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy Witamina i Zioło oraz realizacja zamówień, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad czy uszkodzeń, oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych.

4. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu lub ze skróconym terminem ważności -  które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

5. Opisy Towarów znajdujące się na stronie Sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z ulotką lub skontaktować z lekarzem lub farmaceutą. 

6. Do towarów objętych gwarancją (urządzenia) dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

7. Ceny towarów podane w Sklepie są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Asortyment oraz ceny Towaru w Sklepie Internetowym mogą różnić się od cen i oferty w punkcie stacjonarnym.

8.Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spełnić Kupujący:

-Komputer / urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

-Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

-Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

9.Kupujący zobowiązany jest do:

-Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

-Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

-Korzystania ze strony Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

-Korzystania ze strony Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

10. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Klienta podczas zakupu na stronie Sklepu obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Klienta w momencie dokonywania zamówienia.

 

 

§ 3. Składanie zamówień i zakup 

 

1.W celu złożenia zamówienia na Towary, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia interaktywnego formularza zakupów na stronie internetowej Sklepu

2.Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sklep oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3.Po wybraniu Towarów i wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia - Wybór opcji „Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę. 

4.W momencie wyboru opcji „ Potwierdzam zamówienie.”, między Sklepem a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży przez Sklep towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które to Klient otrzymuje ze Sklepu Witamina i Zioło drogą mailową.

5.Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

6.Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione towary oraz dostawę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia  złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. 

7.W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

8.Realizacja zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych  licząc od:

  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, PayPal,  przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

9.W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep w wyznaczonym terminie, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.

10. Podczas składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia Indywidualnego Konta Klienta w sklepie Witamina i Zioło - co zapewni im stały dostęp do historii swoich zamówień oraz brania udziału w programach rabatowych. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne.

11.W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.  Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na prośbę Użytkownika, wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@witaminaiziolo.pl lub telefonicznie: (58) 350 80 25 kom. 664 988 890. 

 

 § 4. Dostawa i Płatność 

 

1.Klient w interaktywnym formularzu zamówienia sam wybiera sposób dostawy. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

-Odebrany osobiście pod adresem: Sklep OPIO Witamina i Zioło ul. Partyzantów 11. Gdańsk 80-254

-Wysłany do kupującego za pomocą: Firmy Kurierskiej, Poczty Polskiej lub Paczkomatów In Post.     Szczegóły w zakładce Dostawa i Płatności

2. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep Witamina i Zioło zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownej wysyłki  zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

3. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@witaminaiziolo.pl bądź telefonicznie 58 350 80 25 lub 664 988 890.

4.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Za pobraniem (płatne gotówką)

- Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy.

- Rozliczenia transakcji za pośrednictwem systemu PayPal. Przedmiotowe usługi świadczy firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Regulamin usług dostępny pod adresem:  https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full  

- Gotówka przy odbiorze w sklepie stacjonarnym

- Karty płatnicze przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.

 

§ 5. Ochrona Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest

KM INVESTMENT Katarzyna Możejko                                                                                            Adres: Gdynia 81-523 ul. Perkuna 6/1

Tel: (58) 350 80 25 lub 664 988 890                                                                                          e-mail: sklep@witaminaiziolo.pl

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 586 21 88 607

2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży i realizacji zamówień internetowych.

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia realizacji Umowy 
sprzedaży pomiędzy Klientem a KM INVESTMENT Katarzyna Możejko. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwe realizowanie zamówień

 5. Dane udostępnione przez Klienta

-nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

-odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty którym KM INVESTMENT Katarzyna Możejko powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji.

 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony. 

 

 §  6 odstapienie od umowy i zwrot towarów

 

1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

2.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

4. W przypadku terminowego (14 dni) odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Sklep zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

5. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres mailowy: sklep@witaminaiziolo.pl lub drogą pocztową na adres: Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11, Sklep OPIO-Witamina i Zioło

6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Towary należy odesłać pod adres: Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11, Sklep OPIO-Witamina i Zioło, wraz z "oświadczeniem o odstąpieniu od umowy".

7.Odsyłane przez Klienta Towary w miarę możliwości muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów gdzie: 

  • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Klienta przy składaniu zamówienia;
  • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

 §  7 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Sklep zobowiązuje  się do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić  reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@witaminaiziolo.pl lub drogą pocztową : Sklep Witamina i Zioło, Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11

2.Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania.

3.Jeżeli towar ma wadę/ jest uszkodzony, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

4.Jeśli towar sprzedany ma wadę/ jest uszkodzony, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

5.Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres: Sklep OPIO-Witamina i Zioło Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11

6.W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  

 §  8 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. .W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://www.witaminaiziolo.pl/regulamin,  oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl